Educació primària

Educació Primària

L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics i s’organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial (6-8 anys), cicle mitjà (8-10 anys) i cicle superior (10-12 anys).

En aquesta etapa és fonamental aconseguir la consolidació i aplicació de les tècniques instrumentals així com aconseguir un ritme de treball i uns hàbits que els preparin amb garanties per a l’ESO.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l’ús de la tecnologia de la informació i la comunicació, desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  Matèries comunes:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Coneixement del medi natural, social i cultural (en llengua anglesa )>
 • Educació Física
 • Educació Artística: Plàstica i Música
 • Religió
 • Tutoria
SCIENCE ENGLISH IN PRIMARY STAGE

A part de realitzar l’àrea d’anglès, la matèria de medi s’imparteix en anglès amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge de la llengua anglesa en tota l'etapa de primària.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Taller de biblioteca: l’objectiu principal d’aquest taller és treballar el plaer per la lectura, a més de treballar les habilitats que sustenten la lectura (velocitat lectora, memòria visual, selecció d’idees principals...) i assegurar l’assoliment d’una bona comprensió lectora.

Taller d’informàtica: la finalitat d’aquesta matèria és formar l’alumnat en el coneixement i l’ús responsable de la informàtica com a eina de treball, de creativitat, de comunicació i d’organització.

Taller d’expressió: la finalitat és millorar l’expressió de l’alumne tant a nivell oral com escrit mitjançant el treball de diferents tipus de text: carta, resum, còmic, poema, àlbum de viatge, descripció i dramatització.

Taller de càlcul: potenciar el càlcul mental aplicat a la vida quotidiana. Es practica la mecànica de les operacions.

Taller Practice English: millorar l’expressió oral i escrita mitjançant converses i redaccions. Per preparar també proves externes (EXAMENS CAMBRIDGE) Taller d'experimentació (CI i CM): per desenvolupar el pensament científic: Observar, preguntar, fer hipòtesis, manipular, reflexionar, treure conclusions.

OBJECTIUS

L’educació primària ha de contribuir a:

Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge.

Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.

Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn.

Iniciar-se en la utilització per a l'aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per mitjà de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’atenció a la diversitat permet tenir en compte els diversos ritmes d’aprenentatge i potenciar les diferents capacitats de tots els alumnes. Els nostres referents metodològics són diversos: Desdoblaments de llengua i matemàtiques.

Grups flexibles.

Treball per projectes amb la finalitat d’adquirir procediments bàsics d’aprenentatges i establir relacions de compromís i responsabilitat envers el grup.

Treball cooperatiu per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.

Reforços per atendre les dificultats relacionades amb el llenguatge, la lògica, el procés de lectura i escriptura.

PROJECTES

Es fa un projecte per curs. L’objectiu és fer de l’alumne el protagonista del procés d’aprenentatge de manera que sigui capaç de generar el seu propi coneixement a partir de la reflexió, el debat i l’anàlisi.

ALGUNS DELS PROJECTES QUE FEM AQUEST CURS:

AULA SENSE PARETS (CICLE INICIAL) L’eix central del projecte és aprofitar tot el que l’entorn ofereix per aprendre i lligar-ho després amb els coneixements teòrics que trobem als llibres de text que fem servir. En la nostra proposta, a més, volem eliminar les parets, no només per sortir sinó perquè també l’exterior entri a l’escola, sobretot les famílies, fent de l’aprenentatge dels nens un fet compartit entre família i escola.

PROJECTE COOPERATIU SOBRE LECTURA (CICLE SUPERIOR I CICLE MITJÀ) Projecte per millorar la competència lectora i comprensiva partint de la tutoria entre iguals. Alguns dels objectius són: ser capaços de preparar una lectura i una comprensió lectora amb els companys, ser responsables dels compromisos adquirits, treballar en equip per assolir els objectius proposats i responsabilitat en el propi aprenentatge.


SORTIDES

Les excursions i convivències es fan amb finalitats educatives i pedagògiques. Es consideren complementàries del treball escolar. Algunes de les nostres sortides: Teatre en Anglès, museus, monuments, biblioteca, sortides de natura i colònies

ACCIÓ TUTORIAL

La tutoria té dues vessants:

INDIVIDUAL: atenció personalitzada, assessorament en l’organització del treball, seguiment acadèmic i personal.

GRUPAL: es treballen els eixos transversals, les festivitats, el lema anual, dinàmiques de grup, foment de la participació i responsabilitat de l’alumne (delegats, encarregats...).

X
AVÍS!!
Subscriu-te al nostre web

Dóna'ns la teva adreça de correu electrònic i cada vegada que escrivim alguna cosa sobre assignacions, tasques, exàmens, esdeveniments, etc, rebrà un correu electrònic amb la informació.

Escriu el teu correu electrònic i estigues al tant de les coses,

Subscriu-te! es molt important per nosaltres

En subscriure rebrà un email de confirmació que ha d'acceptar per quedar subscrit correctament.

Uneix altres 2.298 subscriptors

Franciscans Sabadell

Subscriu-te!